Tuesday, June 17, 2008

सुरिचंतन

मनातलया भावनांन पासुन,मस्तिश्काच्या द्वंदा परयंत,सृष्टित्ल्या नाद ब्रम्हा पासुन ,ह्रिदयातल्या सुरगंगेच,सुरील चिंतन, अर्थातच सुरिचंतन!